X
X

Kişisel Verilerin Korunması

KANAL D İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.(bundan sonra “Kanal D” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenme Amacı, Hukuki̇ Sebebi̇ ve Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

https://www.kanald.com.tr/izleyici-temsilcisi adresinde yer alan İletişim Formu, 0 (212) 478 00 88 numaralı Kanal D izleyici temsilcisi hattı ve izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr ile bizeyazin@kanald.com.tr adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler vasıtasıyla “Ad-Soyad, E-posta, Doğum Tarihi, Cinsiyet, İl, Yazma Nedeni, Mesaj İçeriği” gibi kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla “Ses kaydına ait kişisel verileriniz ve paylaşmış olduğu diğer kişisel verileriniz”, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

Kanal D, kişisel verilerinizi, https://www.kanald.com.tr/izleyici-temsilcisi adresinde yer alan İletişim Formu, izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr ile bizeyazin@kanald.com.tr adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler ve çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla temin etmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Aktarılması

Kanal D, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca aktarabilecektir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk Demirören Medya Center No:1/21 Bağcılar/İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorentvradyo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • Güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresimize e-posta göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresimize e-posta göndererek

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.‘ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.
Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. Noz:1 34218 Bağcılar/İstanbul

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (bundan sonra “Kanal D” olarak anılacaktır.)olarak 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişiselverilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

Çalışan Adaylarımız

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kanal D eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Çalışan Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Ad,
Soyad,
Doğum Tarihi,
Medeni Hali,
Fotoğraf,
Uyruk (CV'de yazıyorsa)
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsanKaynakları Süreçlerinin Planlanması,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
E-Posta Adresi,
İletişim Adresi,
Cep Telefonu Numarası,
Ev Telefonu Numarası,
İş Telefonu Numarası
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Askerlik Durumu,
Referans Bilgileri,
Özgeçmiş Bilgileri
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Eğitim Geçmişi ve Detayları,
Çalışma Geçmişi ve Detayları,
Gidilen Kurs Bilgileri,
Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
Sertifikalar,
Transkript Bilgileri,
Diploma Bilgileri,
Yabancı Dil Bilgisi,
Bilgisayar Kullanım Bilgisi
Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Referans bilgileri için açık rıza
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, İş başvuru formu, tarafınızca başvuru sırasında beyan edilen diğer belgeler, iş görüşmesi ve Özel İstihdam Büroları (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Engellilik BilgisiÇalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz sağlık raporları, ilgili formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Stajyer Adaylarımız

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kanal D eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajyer Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Ad,
Soyad,
Doğum Tarihi,
Medeni Hali,
Fotoğraf,
Uyruk
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
E-Posta Adresi,
İletişim Adresi,
Cep Telefonu Numarası,
Ev Telefonu Numarası
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Özgeçmiş Bilgileri,
Referans Bilgileri,
Eğitim Durumu,
Öğrenci Belgesi
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Gidilen Okul Bilgileri,
Gidilen Kurs Bilgileri,
Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
Sertifikalar,
Transkript Bilgileri,
Yabancı Dil Bilgisi,
Bilgisayar Kullanım Bilgisi
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Referans bilgileri için açık rıza
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Engellilik BilgisiÇalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz sağlık raporları, ilgili formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Çevrimiçi Kullanıcı (internet sitesi ziyaretçisi)
Çevrimiçi Ziyaretçi
Kimlik Bilgileri
Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler www.kanald.com.tr adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.
Kişisel BilgileriKişisel Veri İşlemeAmaçları
İsim ve SoyisimBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
E-Posta AdresiBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
IP Adresi Bilgileri,
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,
Şifre ve Parola Bilgileri,
Cihaza ait token bilgisi (push gönderimi için),
Cihaz ID Bilgisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Çerez KayıtlarıFirma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
5651 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülükler için:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kanuni yükümlülükler dışında kalan üyelik işlemlerine ait veriler:
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, çevrimiçi elektronik formlar ile veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
Kimlik Bilgileri
Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler www.kanald.com.tr adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.
Kişisel BilgileriKişisel Veri İşlemeAmaçları
Ad Soyad,
T.C. Kimlik Numarası,
Yabancı Kimlik Numarası,
Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi,
İmza
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
E-Posta Adresi,
Cep Telefonu Numarası,
İletişim Adresi,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi,
İş Telefonu Numarası,
Faks Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Banka Hesap Bilgileri,
Kredi Kartı Bilgileri
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Hukuki İşlem Bilgileri (Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşlemeAmaçları
Adli Makamlarla, Yazışmalardaki Bilgiler İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Dava Dosyasındaki Bilgiler Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgilerFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Ürün veya Hizmet Alan Şirket Yetkilileri
Ürün veya Hizmet Alan Şirket Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası,
Yabancı Kimlik Numarası,
Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi ,
İmza Sirküleri
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,
Cep Telefonu Numarası,
İletişim Adresi,
İş Telefonu Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Referans bilgileri için açık rıza
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler) ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) toplanmaktadır.
Potansiyel Ürün ya da Hizmet Alıcısı
Potansiyel Ürün ya da Hizmet Alıcısı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası,
Yabancı Kimlik Numarası
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,
Cep Telefonu Numarası,
İletişim Adresi,
İş Telefonu Numarası,
Faks Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler) ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) toplanmaktadır.
Tedarikçi Yetkilileri
Tedarikçi Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası,
İmza,
İmza Sirküleri
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,
İletişim Adresi,
Kayıtlı Elektronik Posta,
(KEP) Adresi,
İş Telefonu Numarası,
Cep Telefonu Numarası
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap BilgileriDenetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura, senet, çek bilgileriFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri,
Kullanıcı adı bilgisi,
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Çalışanı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası,
SGK Sicil Numarası,
Nüfus Cüzdanı/Kimlik,
Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi,
Ehliyet Fotokopisi
Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,
İletişim Adresi,
Cep Telefonu Numarası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileriİş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
SGK Numarası,
Sigorta Bilgileri
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri,
Bilgisayar Ekran Kayıtları,
Kullanıcı adı bilgisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Hukuki İşlem Bilgileri (Herhangi Bir Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgilerHukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri,
CCTV Kayıt Bilgileri,
Araç Plaka Bilgisi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz kameralar, basılı formlar, CCTV kameraları aracılığıyla ve beyanınız doğrultusunda toplanmaktadır.
Ziyaretçi
Ziyaretçi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,
Cep Telefonu Numarası
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Cihaz MAC Adresi, Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi) Trafik bilgisi, Office 365 kapsamında E-posta bilgileri (mailin tarihi, gönderen,alıcı, konu başlığı, mail ID)Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri,
CCTV Kayıt Bilgileri,
Araç Plaka Bilgisi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ziyaret Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ziyaret edilen kişi,
Ziyaret nedeni,
Ziyaret süresi,
Ziyaret tarihi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
HES KoduSalgının yayılmasının önlenmesi, bulaş riskinin minimize edilmesi, ziyaret sonrasında ortaya çıkan riskli bir durumda ziyaretçilerimize riskin haber verilmesi, yetkili kişi kurum Ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin Kanuna uygun yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt sistemi ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.
Haberi Paylaşan Kişi
Haberi Paylaşan Kişi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi,İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Adresi,
Cep Telefonu Numarası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Whatsapp haber hattına gelen haber konusu görüntü ve görsellerİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriBasın ve habercilik faaliyetleri sırasında, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) toplanmaktadır.
Oyuncular
Oyuncular
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
Doğum Tarihi,
T.C. Kimlik Numarası,
Fotoğraf
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,
İletişim Adresi
İş Telefonu Numarası,
Cep Telefonu Numarası,
Sosyal Medya Hesap İsimleri
Yürütülmesi,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Özgeçmiş Bilgileri,
Fotoğraf
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,Mal/ Hizmet, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Program Kayıtlarıİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriBasın ve habercilik faaliyetleri sırasında, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) toplanmaktadır.
Yarışmacı / Konuk
Yarışmacı / Konuk
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad,
Soyad,
T.C. Kimlik Numarası,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Cep Telefonu Numarası,
E-Posta Adresi,
İletişim Adres
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Program Kayıtlarıİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Kanal D tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriBasın ve habercilik faaliyetleri sırasında, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a,
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na,
 • Sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işbirliği yaptığımız İş Ortaklarımız’a,
 • Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte 100.Yıl Mahallesi 2264.Sokak Demirören Medya Center No:1 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorentvradyo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Başvuru Sahibi’nce veri sorumlusu olan Kanal D’ye daha önceden bildirilmiş ve Kanal D’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresine e-posta gönderilerek

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesineİlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş (“Kanal D” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Kanal D’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk No:1 Bağcılar-İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’ne ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden imzalanmış dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” ile demirorentvradyo@hs02.kep.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
 • Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
 • Veri Sorumlusunun Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresini Kullanmak Suretiyle Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir. Bu başvuruda talep konusuna bağlı olarak Kanal D’nin ek kimlik doğrulama isteme hakkı saklıdır.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.


İlgili Kişi Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı: 
Uyruk:☐ Türkiye ☐ Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: ……..
TCKN: 
Pasaport No / Yabancı Kimlik No: 
Adres: 
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: 
Elektronik posta adresi: 
Telefon No / Faks No: 
  
Kanal D İLE OLAN İLİŞKİNİZ 
☐ Kanal D Çalışanı / Eski ÇalışanÇalıştığı yıllar:
☐ Kanal D Stajyeri / Eski StajyerÇalıştığı yıllar:
☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı YaptımTarih:
☐ Tedarikçi Yetkilisi/ÇalışanıAçıklama:
☐ Konuk/OyuncuAçıklama:
☐ ZiyaretçiAçıklama:
☐ DiğerAçıklama:
BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.
(lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
(lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)
AÇIKLAMALAR:
Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.EKLER:
Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.
 
Başvurunuza Cevap Yöntemi
(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
(Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)
☐ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
☐ Elden teslim almak istiyorum
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Kanal D hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Kanal D, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Kanal D’nin başvuruyu gerekçesini açıklayarak reddetme hakkı saklıdır.

  
Tarih:  
Başvuru Sahibi Adı Soyadı: 
İmza:
KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.
 
Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (“Kanal D”) olarak www.kanald.com internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) Kanal D tarafından yönetilen işbu Site için geçerli olup çerezler; Site’yi ziyaretiniz sırasında Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn. www.kanald.com.tr) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Kanal D bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

 • Sahipliklerine göre:
  • Birinci taraf çerezler Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Kanal D tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
  • Üçüncü taraf çerezler Kanal D ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 • Aktif olduğu süreye göre:
  • Oturum çerezleri Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
  • Kalıcı çerezler Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
 • Kullanım amaçlarına göre:
  • Zorunlu çerezler Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
  • İşlevsel (Tercih) çerezleri Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
  • İstatistik çerezleri Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
  • Pazarlama çerezleri İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Kanal D tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;

Çerez Servis SağlayıcıÇerez İsmiÇerez Kullanım AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
3adsymptotic.com_cfduidİçerik ağı, Cloudflare tarafından güvenilir web trafiğini tanımlamak için kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli29 gün
.kanald.comAMP_TOKENWeb sitesi ziyaretçisinin güvenilirliğini sağlamak için kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli1 gün
ads5.admatic.com.trARRAffinityTrafiği birkaç sunucuda dağıtarak web sitesindeki yanıt süresini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle GerekliOturum süresi boyunca
rubiconproject.comauditÇerez yanıt kutucuğunun yanıtlanıp yanıtlanmadığını belirlemek için kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli1 yıl
justpremium.comAWSALBKullanıcı deneyimini optimize etmek amacıyla hangi sunucunun hangi kullanıcıya hizmet verdiğini kaydetmek için kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli6 gün
4finance.comcWebsitesi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli2 yıl
nuggad.netciWebsitesi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli6 ay
ipredictive.comcuZiyaretçinin pazarlama çerezlerini kabul edip etmediğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli1 yıl
connectad.ioidZiyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli30 gün
.kanald.comOX_plgKulanıcının siteye giriş yaptığı tarayıcı ile hangi video formatının uyumlu olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle GerekliOturum süresi boyunca
m6r.eutestZiyaretçinin pazarlama çerezlerini kabul edip etmediğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.Kesinlikle Gerekli1 gün
rutarget.ruuserldİnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. 179 gün
kanald.com.tr__ybotpvdKullanıcının web sitesine ait yan sekmelerde ne kadar gezindiğini tespit amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 gün
kanald.com.tr_dc_gtm_UA-#Google Analytics komut dosyası etiketinin yüklenmesini kontrol etmek için Google Etiket Yöneticisi tarafından kulanılmaktadır.Performans1 gün
kanald.com.tr_gidZiyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 gün
kanald.com.tr_gaKullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans2 yıl
kanald.com.tr_gatİnternet sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir.PerformansBirkaç saniye
kanald.com.tr_hjidKullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 yıl
kanald.com.tr_ym_dKullanıcının web sitesini ilk ziyaret ediş tarihini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 yıl
kanald.com.tr_ym_isadKullanıcının adblocker kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 gün
kanald.com.tr_ym_uidKullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonimleştirilmiş şekilde tutmak amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 yıl
rqtrk.eubrowser_idKullanıcının kullanmakta olduğu tarayıcıyı hatırlamak amacıyla kulanılmaktadır.Performans6 gün
google-analytics.comcollectKullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır.PerformansOturum süresi boyunca
quantserve.comdKullanıcıların site içerisindeki hareketlerini anonimleştirilmiş şekilde tutmak amacıyla kullanılmaktadır.Performans3 ay
digitru.stDigiTrust.v1.identityKullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır.Performans2 yıl
volvelle.techouuidKullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 yıl
pubmatic.comPugTWeb sitesindeki hizmet etkinliğini sağlamak ve artırmak amacıyla kullanılmaktadır.Performans29 gün
smartadserver.comsasdKullanıcının siteyi hangi ülkeden ziyaret ettiğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 gün
smartadserver.comsasd2İstatiksel amaçlarla kullanıcının siteye giriş yaptığı zamanı damgalamak amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 gün
kanald.com.trtrc_cookie_stroageKullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 yıl
hybrid.aividKullanıcıya daha kişiselleştirilmiş bir hizmet verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.Performans60 yıl
media.netvisitor_idKullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır.Performans3 ay
yandex.ruyandexuidKullanıcının site içerisindeki davranışları hakkında istatistikleri tespit amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 yıl
kanald.com.trcriteo_write_testBu çerez; internet sitesi kullanıcılarını, ziyaretleri ve cihazları ile tanımlamak için kullanılmaktadır.PazarlamaOturum süresi boyunca
_gadsBu çerez; internet sitesi sahibinin gelir elde edebileceği reklamların gösterilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.2 yıl
_gcl_auBu çerez; Google Adsense tarafından reklam verimliliğini denemek için kullanılmaktadır.3 ay
__aucBu çerez, “Alexa Analytics”e gönderilen, tüketici davranışları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır.1 yıl
_ascBu çerez, “Alexa Analytics”e gönderilen, tüketici davranışları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmaktadır.18 dakika
cto_idcpyBu çerez; internet sitesi kullanıcısına benzersiz bir ID, üçüncü taraf reklamverenlerin internet sitesi kullanıcısını reklamlarla hedefleyebilmesi için, tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.1 yıl
_fbpBu çerez; üçüncü taraf reklamverenlerin gerçek zamanlı reklam verebilmesi gibi bir dizi reklam ürünü sunabilmek için kullanılmaktadır.3 ay
.adform.netuidBu çerez; hedef kitlelere reklam gösterilebilmesi için gerçek zamanlı teklif verilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama2 ay
.adnxs.comanjBu çerezler; gösterilen reklam, belli bir reklamın kaç defa gösterildiği ve ne zamandan beri bir internet tarayıcısında gösterildiği gibi bilgileri tutmak amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama3 ay
icu
uuid2
.ads.pubmatic.comKCCHBu çerez; PubMatic kullanı adının önceden ayarlanmış olmasını ve PubMatic kodunun doğru bir şekilde çalışabilmesi için kullanılmaktadır.Pazarlama1 gün
.adsrvr.orgTDIDBu çerez; internet sitesine geri dönen kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir ID kaydetmekte ve bu ID, hedefli reklamcılık için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
TDCPM
.bing.comMUIDBu çerez, internet sitesi kullanıcısına benzersiz bir ID tanımlayarak, kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığını izlemek için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
.bs.serving-sys.comeyeblasterBu çerez; banner reklamlarının etkinliğinin değerlendirilebilmesi ve aynı reklamın birkaç kez gösterilmemesi için kullanılmaktadır.Pazarlama3 ay
.casalemedia.comCMPROBu çerez, daha özelleştirilmiş reklam gösterilebilmesi için, birden fazla internet sitesinden kullanıcı verisi toplayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda, kullanıcı tarafından aynı reklamın birden fazla görülmesinin kısıtlanması için de kullanılmaktadır.Pazarlama3 ay
CMID1 yıl
CMST1 gün
CMRUM31 yıl
CMPS3 ay
.criteo.comuidBu çerez; kullanıcı tarama davranışlarına veya ilgi alanlarına göre hedeflenen reklamların gösterilebilmesi için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
.ctnsnet.comcidBu çerez; reklamın etkinliğinin ölçmek için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
.doubleclick.netIDEBu çerezler; hedefli reklam sunulabilmesi için kullanılmaktadır.Pazarlama7980 yıl
DSID1 saat
id2 ay
.everesttech.neteverest_g_v2Bu çerez; hedeflenen reklamlar ve her bir reklamın performansının izlemek için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
.facebook.comdatrFacebook, üçüncü taraf sunucu sağlayıcısı olarak, çoğu web sitesinde bulunan “Beğen” düğmesi gibi widget'lar aracılığıyla kullanıcılarla ilgili verileri toplamaktadır. Toplanan bu veriler; hedefli reklamcılık yapmak için kullanılmaktadır.Pazarlama2 ay
fr3 ay
.google.comAPISIDBu çerez; son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama2 ay
SSID2 ay
SID2 ay
SAPISID2 ay
HSID2 ay
.mathtag.comuuidcBu çerezler, birden fazla internet sitesinden kullanıcı verilerini toplayarak gösterilen reklamların alaka düzeyini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
uuid1 yıl
.mookie1.comidBu çerezler; hedefli çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunmak için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
syncdata_DBC10 gün
mdata1 yıl
syncdata_ADF10 gün
.pubmatic.compiBu çerezler; dönüş ziyaretleri sırasında, aynı reklam ağını kullanan internet siteleri arasında, kullanıcıların cihazlarını tanımlayan benzersiz bir ID kaydetmektedirler. Kaydedilen bu ID, hedeflenen reklamlara izin vermek amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama1 gün
PUBMDCID3 ay
KTPCACOOKIE3 ay
PugT1 ay
KRTBCOOKIE_971 ay
.quantserve.comdBu çerezler; internet sitesi kullanıcılarının internet sitesini nasıl kullandıklarına dair anonim veri izlemek amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama3 ay
mc1 yıl
.rubiconproject.comrsidBu çerezler; reklamların etkinliğini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır.PazarlamaOturum süresi boyunca
audit1 yıl
vis213 saat
ruid7980 yıl
ses1513 saat
vis1513 saat
ses213 saat
khaos1 yıl
.serving-sys.comA6Bu çerezler; çrevrimiçi reklam kampanyası çerezlerini izlemek ve optime etmek için kullanılmaktadır.Pazarlama3 ay
D33 ay
C63 ay
u23 ay
.simpli.fi.simpli.fiuidBu çerez; kullanıcı hareketlerini ve çeşitli reklam sağlayıcılarının kullanıcı reklamlarını gösterme tekliflerini temel alarak reklamların gösterimini optimize edebilmek amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
.tapad.comTapAd_DIDBu çerezler; kullanıcıları, hedefleme yeteneğini geliştirmek için, cihazlar arasında izlemek amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama2 ay
TapAd_TS2 ay
.w55c.netwfivefivecBu çerez; kullanıcının internet sitesinde yaptığı ziyaretler (hangi sayfaların yüklendiği gibi) hakkında verileri toplamak ve bu verileri, hedeflenmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
.yahoo.comBBu çerezler; ziyaret sayısı, internet sitesinde harcanan ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi anonim veri toplar. Toplanan bu veriler, kullanıcıya bağlı olarak internet sitesi içeriğini özelleştirmek amacıyla kullanıcıların ilgisini ve demografik profillerini sınıflandırmak için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
s7980 yıl
b7980 yıl
adform.netuidBu çerez; reklam gösterimlerini, kullanıcı hareketlerine ve reklamların gösterim parametrelerine bağlı olarak, optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama7980 yıl
c.bing.comMUIDBBu çerezler Microsoft tarafından; Bing’deki reklamlardan gelen tıklamaların raporlama ve kişiselleştirme için doğrulandığından emin olmak için kullanılmaktadır.Pazarlama1 yıl
ANONCHK7980 yıl
casalemedia.comCMSTBu çerezler; kullanıcının ziyaret sayısı, internet sitesinde harcanan süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi anonim verileri kullanarak hedeflenen reklamların gösterilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.Pazarlama7980 yıl
CMPRO7980 yıl
CMRUM37980 yıl
CMID7980 yıl
CMPS7980 yıl
Çerezler, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

Ayrıca;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger ).

Kanal D, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası değiştirme hakkını saklı tutar.