X
X

Aydınlatma Metni'ni Okuyun

20.03.2023 Pazartesi 13:03 (Güncellendi: 20.03.2023 - 13:07)

Kanal D Instagram hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen "Veda Mektubu Enerji Temizleme Kiti" kampanyasına ilişkin katılımcı aydınlatma metni

 

Veri Sorumlusu:

Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş

Demirören Medya Center, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1/21 Bağcılar/İstanbul

Veri sorumlusu sıfatıyla Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş (“Kanal D” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; Kanal D Instagram sosyal medya hesabı aracılığı ile gerçekleştirilen 2023 Yılbaşı kampanyası (“Kampanya”) kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Gerçekleştirilen Kampanya kapsamında sizlere ait kimlik veri kategorisi içerisinde yer alan “ad, soyad, doğum tarihi”, iletişim veri kategorisi içerisinde yer alan “adres bilgisi, cep telefonu numarası ve e-posta bilgisi” ile kampanya çekiliş sonucuna ilişkin kişisel verileriniz, Instagram sosyal medya mecrası vasıtasıyla toplanarak, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ , (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel Verileriniz;

 • Gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.
 • Kampanyaya katılım sağlamanız ve çekilişi kazanmanız halinde hediyelerin tarafınıza ulaştırılması için; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda hizmet alınan Tedarikçiler’e aktarılabilecektir.
 • Çekilişi kazanmanız halinde ad ve soyadınız, kampanya kapsamında şeffaf bir reklam/promosyon süreci yürütülmesi amacıyla Kanal D internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KVKK’nın kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. maddesindeki kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen yukarıda yer alan kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılabilecektir.

 İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz internet sitemizde yer alan ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte 100.Yıl Mahallesi 2264.Sokak Demirören Medya Center No:1 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorentvradyo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Başvuru Sahibi’nce veri sorumlusu olan Kanal D’ye daha önceden bildirilmiş ve Kanal D’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresine e-posta gönderilerek

 Kanal D’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır.

Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri ile gönderilir.